Regulamin

1. Cel i forma imprezy

Impreza ma charakter sportowy na pograniczu sportu ekstremalnego i masowego, mającego na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia

- Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej
- Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy
- Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą

Bieg Armagedon Leszno 2018 to wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, przyjmujące formułę terenowych biegów z przeszkodami. Na trasie znajdują się różne utrudnienia, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę i odporność psychiczną uczestników.

2. Termin i miejsce

Zawody odbędą się 26 sierpnia 2018 w miejscowości Leszno na terenie położonym bezpośrednio przy lotnisku, dojazd ulicą Kosmonautów. Start biegów głównych zaplanowany jest na godzinę 12:00 dla dystansu 10 km oraz od godz. 13:00 na dystansach 5 km, bieg dla dzieci na dystansie ok 1 km odbędzie się o godzi. 11:40 przed wystartowaniem biegów głównych. Organizator zaplanował 2 fale biegu na 10 km w odstępach ok. 15 minutowych oraz 5 fal dla biegu na 5 km w odstępach 20 minutowych. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w ilości prowadzonych fal oraz limitu uczestników w każdej z nich, który pierwotnie został ustalony na 65 osób.

3. Organizator

Organizatorem Biegu Armagedon Leszno 2018 jest:

- Stowarzyszenie Wrak Race
- “Tele Max” Remigiusz Konarczak

4. Zasady uczestnictwa

W zawodach może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, która:

- zgłosiła udział w zawodach i wniosła opłatę startową, - złożyła pisemne oświadczenie o dobrowolnym udziale w zawodach, na własną odpowiedzialność (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

Podczas trwania zawodów obowiązuje zasada fair-play.

5. Uczestnictwo w zawodach

Uczestnictwo w zawodach należy zgłaszać za pośrednictwem formularza. Bezpośrednie hiperłącze do zapisów znajduje się na stronie organizatora biegarmagedon.pl.
Zgłoszenia internetowe przyjmowane są do dnia 22 sierpnia 2018.
Zapisując się na Zawody, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuję się go przestrzegać.
Ceny pakietów startowych:

- Dla dzieci 49 zł. (przedział wiekowy 5-14 lat)
- Bieg Armagedon Leszno 2018:
- Do 30.06.2018 godz. 23:59 - 119 zł
- Od 01.07.2018 do 15.07.2018 godz. 23:59 - 129 zł
- Od 16.07.2018 do 31.07.2018 godz. 23:59 - 139 zł
- Od 01.08.2018 do 22.08.2018 godz. 23:59 - 149 zł

Po 22 sierpnia 2018, pakiet dla dzieci 60 zł; a Bieg Armagedon Leszno 2018 199 zł pod warunkiem nie osiągnięcia limitu uczestników, zapisy możliwe przez oficjalny fanpage:
https://www.facebook.com/Armagedon-750872451750965/ , drogą mailową, telefonicznie oraz w dniu startu. Miejsce biura zawodów i godziny jego otwarcia zostaną wskazane przez organizatora na oficjalnym fanpagu:
https://www.facebook.com/Armagedon-750872451750965/

6. Pakiet startowy

Każdy uczestnik, który opłaci udział w biegu otrzyma pakiet startowy w skład którego wchodzą:

- Udział w biegu z elektronicznym pomiarem czasu
- Profesjonalna opieka medyczna
- Woda do picia
- Gadżety od sponsorów
- Pamiątkowy medal dla każdego kto ukończy bieg
- Profesjonalnie wykonana, techniczna koszulka z logo Biegu Armagedon Leszno
- Możliwość własnej personalizacji poprzez dodanie tekstu na plecach (max. 20 znaków) dla osób zapisanych i opłaconych do 10 lipca 2018 roku poprzez elektroniczny formularz

W przypadku biegu dziecięcego Organizator nie przewiduje pomiaru czasu oraz koszulki w pakiecie. Bieg ma charakter rozrywkowy, nie będzie również prowadzona klasyfikacja.

7. Trasy biegów

Zawody odbywać się będą na trasie 5 km (bieg główny) oraz na dystansie ok 1 km w przypadku biegu dla dzieci. Zorganizowany zostanie również bieg na podwójnej pętli tj. na dystansie 10 km.
Zawodnicy podczas biegu będą mieli do pokonania liczne przeszkody:
naturalne, wykorzystujące ukształtowanie i zróżnicowanie terenu oraz sztuczne, stworzone przez Organizatora na potrzeby biegu i dla zwiększenia trudności oraz atrakcyjności wydarzenia. Więcej informacji na temat występujących przeszkód systematycznie będzie pojawiać się na oficjalnym fanpagu:
https://www.facebook.com/Armagedon-750872451750965/

8. Pomiar i limit czasu

Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
Limit czasu dla biegu 10 km wynosi 3h, natomiast dla biegu 5km 2h.

9. Klasyfikacja

Bieg główny na dystansie 10 km i 5 km, nagradzane będą pierwsze 3 osoby w kategori mężczyźni i kobiety. Rodzaj nagród będzie uzależniony od hojności sponsorów
W biegu dziecięcym nie będzie prowadzona klasyfikacja, bieg ma charakter rozrywkowy, każdy z uczestników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

10. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883.
Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

11. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno–reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów, zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.